Enskilt avlopp

Enskilt avlopp, oftast olika förutsättningar

Ut efter era önskemål och markförhållanden, tas en lösning fram för just er fastighet.

 

När det inte finns tillgång till kommunalt avlopp, behöver man anlägga en egen anläggning eller gå ihop flera fastigheter till ett större system.

Varje fastighet har sina egna förutsättningar och mycket runt omkring behövs ta hänsyn till vid anläggning av enskilt avlopp. T.ex. marklutning, möjliga placering, markens beskaffenhet och vattentäkter.

 

Även vid kommunalt avlopp kan det ibland behövas en pumpbrunn vid anslutning, vilket vi anlägger.

Vi är en auktoriserad entreprenör för att anlägga enskilt avlopp och har bra kontakt med leverantören för att tillsammans, komma fram till bästa lösningen för just er fastighet.

 

ROT-avdrag

Vid anläggning av enskilt avlopp, kan ROT-avdraget användas på arbetstiden på egen fastighet, även för grovåterställning av tomten och om avloppstammen behövs bytas ut inne/till fastigheten. Om delar av anläggningen ligger utanför egen fastighet, gäller inte ROT-avdraget för detta arbete.

 

Hjälpa till själva?

Om ni själva vill vara med under arbetet och utföra vissa moment, planerar vi arbetet tillsammans när del olika delarna skall vara klara. Vi kan självklart ta hand om allt från planering till utförande och återställa marken runt om huset.

 

Kanske ni vill passa på att få andra markarbeten utförda samtidigt när vi är på plats, ny mur, stenläggning, snygga till uppfarten eller planera om tomten.

 

Avloppssystem

Vi arbetar med system med självfall så långt det går. Innebär att det inte finns några pumpar, kompressorer eller elektronik ute i anläggningen. Tankarna är lågbyggda vilket minskar schaktarbeten och underlättar vid hantering.

Finns olika lösningar beroende på markens och fastighetens förutsättningar. Traditionella infiltrationen till färdigbyggd markbädd på "burk", vilket ger en snabb installation.

 

Reningsverk

Begreppet reningsverk innebär en färdig lösning för att oftast klara hög skyddsnivå. Går att åstadkomma på helt passivt med en fosforfälla i slutet av systemet. Beroende varit på fastigheten anläggningen kan placeras, diskuterar vi tillsammans fram en lösning som motsvarar de krav på rening som finns för er fastighet.

 

Hög skyddsnivå

Det går att åstadkomma hög skyddsnivå (för miljöskydd) på olika sätt. Det är framför allt fosforn som behövs bindas upp. Helt passivt går det att lösa genom fosforfälla om markförhållandena tillåter självfall hela vägen. Även urinseparerad toalett är en lösning och sluten tank, vilket dock blir dyrt med alla tömningar i längden.

Där inte självfall till fosforfälla går att anlägga med lämplig placering, är kemisk fällning ett bra alternativ. En doserenhet inne i huset vilken ansluts till el, vatten och avlopp tillsätter ett fällningsmedel som binder fosforn i slamavskiljaren. Kräver en liten större slamavskiljare och avlastar efterföljande infiltration då även en del bakterier binds upp.

 

Kontakta oss gärna för en kostnadsfri offert och förslag på lösning för just er fastighet!

Anläggning av reningsverk

Nedan visar lite bilder vid anläggning av FANN reningsverk på en ny fastighet

FANN Auktoriserad Entreprenör

 

Auktorisationen innebär att kunden får en väl fungerande anläggning med 10-års funktionsgaranti från FANN VA-teknik AB, under förutsättning att anläggningen är dokumenterad och korrekt utförd samt att giltigt serviceavtal finns i de fall sådant krävs.